آنالیز نمونه ی عسل شهد درجه محصول دهکده عسل حسینی یک توسط یکی از مشتریان عزیز مشهدی در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، معاونت غذا و دارو که حاوی 1/4 (یک و چهار دهم) ساکارز می باشد.

عزیزان همانطور که می دانیم بهترین راه شناخت عسل طبیعی آزمایشگاه و راه دیگر آن اعتبار فروشنده و زنبودار خواهد بود. در نمونه آنالیز فوق مستحضر هستید که این محصول ما (دهکده عسل حسینی) حاوی 1.4 درصد ساکارز می باشد اگر صریح تر بگوییم می توان گفت هر چقدر مقدار ساکارز موجود در عسل از 5 کمتر باشد عسل طبیعی تر خواهد بود و بقول ما زنبورداران چنانچه ساکارز زیر 3 باشد نشانگر آن است که عسل از طبیعی بودن رد شده است و از آن بعنوان عسل درمانی یاد می کنند.